Fiscal

Entenem aquest servei com una via de generació de valor als nostres clients, tractant d’anticipar-nos als esdeveniments per a proposar la solució més adient a cada situació.

El nostre equip de professionals estable i proper al client té una àmplia experiència en tributació nacional i internacional, i podrà ajudar-lo a les següents matèries:

FISCALITAT INTERNA

 • Planificació fiscal de persones Jurídiques: Impost sobre Societats, IVA,…
 • Tributació d’operacions de reestructuració: fusions, escissions, intercanvi de valors, separació de socis.
 • Consolidació fiscal.
 • Planificació fiscal de persones físiques: Renda, Patrimoni i Impost de Successions.
 • Tributació local: IAE, taxes,…
 • Processos de Due Diligence.

FISCALITAT INTERNACIONAL

 • Tributació de impatriats y expatriats.
 • Implantació de inversions estrangeres a Espanya (Sucursals, Oficines de representació).
 • Tributació de inversions estrangeres a Espanya.
 • Documentació de preus de transferència.
 • Anàlisi de l’aplicació de Convenis de Doble Imposició.
 • Directives Comunitàries: matriu-filial, interessos y cànons.

ACTUACIONS I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

 • Assistència a procediments de gestió o inspecció tributària.
 • Assistència a procediments sancionadors en matèria tributària i expedients de delicte fiscal.
 • Reclamacions i recursos davant òrgans administratius i Tribunals Economicoadministratius, Contenciosos.
 • Formulació de consultes tributàries davant la Direcció General de Tributs.

La nostra xarxa MSI ens permet disposar d’un coneixement profund de les legislacions fiscals a tot el món.