Auditoría

Amb la necessària independència i complint l’objectiu d’expressar una opinió professional, busquem oferir un servei òptim

Ens basem en:

  • Coneixement de l’empresa i del seu sector. La relació amb els nostres clients continua un cop finalitzada d’auditoria.
  • Adaptació a la planificació del client. Realitzem l’auditoria en dues fases. Fase prèvia i Fase final amb l’objecte d’escurçar els terminis d’entrega de l’informe.
  • Fluïdesa en la comunicació: Ràpida resposta.
  • Compliment dels terminis acordats.

Estem acreditats al PCAOB (Public Companies Accounting Oversight Board), (Public Companis Accounting Oversight Board), Organisme depenent de la SEC que ens habilita per a realitzar auditories a filials de societats americanes que cotitzen a borsa. L’esmentat organisme ha validat els nostres procediments tècnics i de qualitat, procediments que apliquem a tots els nostres clients.

Auditoria obligatòria

Per a que una companyia tingui la obligatorietat de ésser auditada haurà de complir com a mínim dos d’aquests tres requisits durant dos anys consecutius (dades a partir de 2008):

  • Total actiu: 2.850.000 €
  • Xifra de Negoci: 5.700.000 €
  • Plantilla mitja: 50 persones

Equip humà

S’assigna a cada treball l’equip humà que millor pot conèixer el sector de l’empresa, dirigits per un soci i recolzats pels supervisors que estan al treball de camp. La rotació de personal és escassa, el que facilita la comunicació amb el client.

Auditoria Financera

Aportem credibilitat a través de l’anàlisi sobre els sistemes comptables i financers que suporten la gestió empresarial.

Anàlisi de Millora. Aportem les nostres tècniques d’auditoria al desenvolupament i millora de processos de control intern comptable i administratiu, amb revisions periòdiques, als nostres clients.

Metodologia

El nostre enfocament d’Auditoria es dirigeix a minimitzar els diferents riscos que influeixen en el treball i que són:

  • Risc inherent del sector.
  • Riscos operatius.
  • Riscos de control intern.

A més d’estar inscrits en el PCAOB amb objecte de poder auditar a companyies nord-americanes que cotitzin en borsa i a les seves filials, comptem amb una provada experiència a la implantació de les condicions establertes a la Sarbarnes-Oxley Act i a la VIII Directiva de la UE.