Gestió del Talent Intern

Incrementi l’exercici de la seva companyia i asseguri’s de que els seus llocs de treball clau estan ocupats per les persones idònies. Identifiqui, desenvolupi i retingui el potencial a la seva organització. El nostre Software de Recursos Humans l’ajudarà a la gestió estratègica del seu talent corporatiu. Integració amb altres sistemes de gestió de RR.HH., ERPs, sistemes de nòmina, etcètera.

Gestió de RR.HH. i Quadre de Comandament

 • Conegui als seus empleats i quina experiència tenen.
 • Descrigui la seva organització i cadascun del seus llocs de treball i famílies de llocs de treball.
 • Construeixi els seus propis informes i estadístiques mitjançant el Quadre de Comandament de Recursos Humans.
 • Estableixi relacions jeràrquiques i funcionals.
 • Pàgines grogues: directori d’empleats amb cercador d’experts.
 • Gestioni diferenciadament als seus expatriats.
 • Gestione diferenciadamente a sus expatriados.
 • Incorpori documents annexos a l’expedient de l’empleat o als llocs de treball.
 • Integración con otros sistemas de gestión de RR.HH., ERPs, sistemas de nómina, etc.

Gestió de l’Exercici

 • Millori l’exercici dels seus empleats establint objectius individuals i col·lectius.
 • Vinculi l’exercici a la retribució variable dels empleats que desitgi.
 • Asseguri l’alineació dels objectius individuals amb els objectius corporatius.
 • Mesuri què aconsegueixen els seus empleats i com ho aconsegueixen establint objectius i competències lligades als mateixos.
 • Analitzi la evolució del desenvolupament dels seus empleats.
 • Estableixi workflows dinàmics.

Gestió de la Compensació

 • Anàlisi retributiu individual: obtingui el pay mix de cada empleat (salari base, variable, beneficis socials, bonus addicionals, stock options, assignacions puntuals, etcètera).
 • Gestioni les remuneracions especials i les despeses d’expatriació.
 • Anàlisi de l’equitat interna: comparativa amb els altres empleats.
 • Anàlisi de competitivitat externa: comparativa amb el mercat.
 • Processos de revisió salarial, amb recomanacions del sistema (matriu de mèrits) i workflows d’aprovació.
 • Identifiqui àrees en risc amb retribucions inferiors al mercat, analitzi la retribució dels empleats amb major exercici, o dels alts potencials.
 • Integració amb sistemes de nòmina.

Gestió de Competencies y Coneixemets

 • Identifiqui les principals fortaleses i àrees de millora dels seus empleats respecte al lloc de treball actual o a altres possibles llocs de treball segons el seu pla de carrera o el pla de successió.
 • Trobi als empleats idonis per ocupar determinades posicions en base a la seva experiència, competències i coneixements.
 • Identifiqui ràpidament fortaleses i àrees de millora per col·lectius (departaments, etcètera).
 • Incorpori al seu propi catàleg de competències i els seus propis llocs de treball tipus, escales d’avaluació, etcètera.
 • Compari fàcilment a empleats entre si o contra un lloc de treball tipus: gràfic en tela d’aranya, etcètera.

Feedback 360º

 • Construeixi els seus propis formularis d’avaluació i convidi a avaluadors interns (supervisors, parells, col·laboradors, etcètera) i externs (clients, proveïdors, consultors, etcètera) de forma totalment anònima.
 • Personalitzi el workflow per a cada col·lectiu a avaluar, amb notificacions automàtiques.
 • Obtingui informes individuals de fortaleses i necessitats de desenvolupament.
 • Compari l’auto-percepció de l’empleat amb la percepció dels altres.
 • Llanci i gestioni processos de coaching.

Plans de Carrera y Sucesió:

 • Identifiqui llocs de treball clau i empleats d’alt potencial, amb el seu seguiment detallat.
 • Identifiqui els candidats a curt, mig i llarg termini per als seus llocs de treball clau i faci seguiment detallat de cadascun d’ells.
 • Identifiqui accions individuals de desenvolupament professional a curt, mig i llarg termini per als seus empleats segons el seu pla de carrera o les seves candidatures, i realitzi el seu seguiment.
 • Contrasti les recomanacions de desenvolupament professional que fan els supervisors per als seus col·laboradors amb les expectatives dels mateixos.
 • Generi escenaris de successió capaços de visualitzar en temps real els efectes dels canvis a l’estructura de l’organització.
 • Identifiqui als seus empleats amb alt risc de sortida.
 • Anàlisi comparatiu: potencial vs exercici, exercici vs risc de sortida, etcètera.

Gestió de la Formació:

 • Estableixi un pla d’acció amb accions concretes (formació, rotació de llocs de treball, coaching, mentoring, etcètera) per a resoldre les necessitats de millora individuals i col·lectives.
 • Sistema de gestió de la formació, amb workflow d’inscripcions a cursos, llistes d’espera, control de costos, avaluació de les accions formatives, atorgament de certificats, etcètera.
 • Sol·liciti al sistema recomanacions automàtiques de formació per a resoldre les necessitats de millora identificades en funció del catàleg de cursos disponible.
 • Permeti que Recursos Humans supervisi tot el procés per intervenir quan sigui necessari.
 • Localització per a la Fundació Tripartita.

Organigrames

 • Faciliti als seus Managers l’accés instantani a informació clau dels seus col·laboradors (retribució, potencial, avaluació, etcètera).
 • Visualitzi en temps real i segons la estructura de la organització de tota la informació disponible sobre empleats i llocs de treball.
 • Estableixi diferents escenaris organitzatius a futur.
 • Generi un pla de successió a mode d’organigrama, identificant els llocs de treball clau.